facebook

Wydrukujemy dla Ciebie plakaty na ścianę, fototapety, obrazy i naklejki

Regulamin

§ 1 Informacje ogólne
1.Właścicielem sklepu www.e-fototapeta.pl jest Agencja Reklamy i Promocji "Art-Studio" Beata Ambroziak, ul. Wojska Polskiego 22c/12, 14-200 Iława, NIP 744-112-85-72, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Iławy pod numeem ewidencyjnym: 6203/2001 zwana dalej w treści regulaminu Sprzedającym.
2. Przed złożeniem zamówienia w serwisie e-fototapeta.pl klient, zwany dalej w treści regulaminu Nabywcą, powinien przeczytać niniejszy regulamin, gdyż składając zamówienie potwierdza, że się z nim zapoznał i zaakceptował wymienione w nim zasady.
3. Ewentualne odstępstwa będą rozpatrywane, o ile były wcześniej zawarte w formie pisemnej między Właścicielem serwisu a Nabywcą.
4. Nabywca - wypełniając formularz zakupów - zobowiązuje się do podania prawdziwych wymaganych danych. W przypadku podania fałszywych ponosi odpowiedzialość za ewentualne wynikłe z tego tytułu szkody

§ 2 Zasady zakupów
1. Przedstawione przez serwis e-fototapeta.pl produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do przedstawienia oferty kupna. Ofert kupna dokonuje się poprzez formularz zamówienia. Umowa między Sprzedającym a Nabywcą zostaje zawarta W chwili opłacenia zakupionego towaru.
2. Ostateczną ceną zakupu jest cena wyświetlona w chwili składania zamówienia przez Nabywcę. Podana cena końcowa uwzględnia podatek VAT (23%), zawiera koszty dostawy oraz koszty opłat licencji w przypadku wyboru zdjęć z galerii. Nie zawiera natomiast dodatkowych usług, np. laminowanie czy oprawa obrazu w ramę - wtedy dopłata jest ustalana indywidualnie z Nabywcą.
3. Sprzedający może odmówić wykonania usługi, jeśli zamówione produkty będą sprzeczne z prawem i zasadami estetyki.
4. Przewidywany czas realizacji zamówień standardowych wynosi od 3 do 5 dni roboczych i jest liczny od chwili zaksięgowania zapłaty na koncie bankowym. W sytuacjach wyjątkowych, Sprzedający zastrzega sobie wydłużenie czasu realizacji, ale musi poinformować o tym Nabywcę drogą mailową.
5. W przypadku niemożności dostarczenie zamówionego towaru Nabywcy z winy Sprzedającego, a zamówiony towar został już opłacony, Sprzedający zobowiązuję się zwrócić całą wpłaconą kwotę na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy.
6. W sytuacji, gdy dostarczony towar nie odpowiada ustaleniom i wyniknęły one z winy Sprzedającego, ten ostatni ma 10 dni roboczych na prawidłową realizację zamówienia.
7. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie Sprzedającego, jednak wtedy należność za towar nie podlega żadnych upustom czy rabatom. O chęci osobistego odbioru Nabywca musi poinformować Sprzedającego w chwili zakupu.

§ 3 Płatności
1. Płatności dokonywane muszą być na zasadzie przedpłaty na wskazany rachunek bankowy: Alior Bank - 89 2490 0005 0000 4500 4974 3771
2. Realizacja zamówienia jest uruchamiana od chwili zaksięgowania kwoty zakupów na rachunku bankowym.
3. Po złożeniu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty Nabywca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji
4. O numerze listu przewozowego Nabywca zostanie poinformowany mailem.

§ 4 Dostawa
1. Dostawa następuje po wyprodukowaniu towaru lub do wyczerpania zapasów.
2. W sytuacji, gdy Nabywca zamówi w jednym terminie kilka produktów, to Sprzedający zastrzega sobie wysyłkę po skompletowaniu zamówienia. W sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim ustaleniu z Nabywcą, możliwe jest wysłanie częściowe zamówienia.
3. Koszty przesyłki na terenie Polski są opłacane przez Sprzedającego. W przypadku wysyłki poza granicę kraju opłata jest ustalana każdorazowo indywidualnie z Nabywcą.
4. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska. Najdłuższy bok nie może przekroczyć 200 cm, a waga paczki max 30 kg - inaczej bowiem obowiązują dodatkowe płatności, ustalone wcześniej z Nabywcą.
5. Sprzedające nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek wynikające z winy firmy kurierskiej DPD Polska.

§ 5. Uszkodzenie wynikające z transportu
1. W sytuacji, gdy dostarczona paczka nosi ślady uszkodzeń, Nabywca powinien odmówić prawa przyjęcia i spisać protokół reklamacyjny (odpowiednimi drukami dysponuje kurier).
2. Serwis e-fototapeta.pl zawsze specjalnym mailem informuje Nabywcę o wysyłce, podając nr listu przewozowego, a także prosi o rozpakowanie towaru przy kurierze, by po stwierdzeniu ewentualnych uszkodzeń, sporządzić w/w protokół. W sytuacji reklamacji, jeśli Nabywca nie otworzył paczki przy kurierze i nie sporządził protokołu reklamacyjnego - reklamacja za szkody powstałe w czasie transportu nie będzie przez Sprzedającego uwzględniona.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia i sporządzenia protokołu należy bezzwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie drogą mailową (biuro@e-fototapeta.pl lub telefonicznie pod numerem: 605 930 100)

§ 6 Prawo do odstąpienia od warunków umowy
1. Serwis e-fototapeta.pl produkuje tylko i wyłącznie produkty na zamówienie.
2. W związku z tym, Nabywca dokonując zakupów, wybiera parametry: wielkość, nośnik, sposób wykończenia i tym samym uruchamia indywidualny proces produkcji. W związku z tym nie ma możliwości odstąpienia od umowy, chyba że w sytuacji wyjątkowej dojdzie do porozumienia między Nabywcą a Sprzedającym.
3. Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Nabywca podał fałszywe dane, gdy nie ma praw autorskich na dostarczone przez niego materiały oraz gdy dostarczone materiały są sprzeczne z obyczajowością oraz obraźliwe dla innych.
4. W przypadku, gdy dojdzie do porozumienia i odstąpienia od umowy, to Nabywca zwraca na swój koszt zakupione towary, zaś Sprzedający daje sobie prawo do oszacowania ewentualnych strat czy zniszczeń wynikających z częściowego użytkowania towaru przez Nabywcę, co daje możliwość zwrócenie kwoty za faktyczną wartość rynkową produktu.

§ 7 Rękojmia
1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok od dnia, w którym klient otrzymał towar.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności od nieznacznych różnić towaru dostarczonego od oferowanego, gdyż wynikają one z różnych nośników, technik druku i procesu produkcyjnego innego dla plakatów, obrazów, fototapet. Ważne! Nie do uniknięcia są różnice w kolorach - tutaj duży wpływ ma typ monitora, jego wiek, a także ustawienia jaskrawości monitora. Na powyższe odstępstwa nie będą przyjmowane reklamacje.
3. Sprzedający zastrzega, że dostarczone przez niego produkty nie są wodoodporne. Częste przecieranie drukowanych produktów spowoduje starcie nadruku.
4. Nabywca w ciągu 14 dni powinien pisemnie lub drogą meilową zgłosić reklamacje zauważonych wad towaru.
5. Wadę ukrytą należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana. Terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie gwarantuje uzyskanie praw konsumenckich.
6. W przypadku dostarczenia Nabywcy towaru pozbawionego wad, może on żądać od niego zwrotu towaru zareklamowanego.
7. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z towarem lub na skutek nieumiejętnego montażu nie są podstawą do składania reklamacji.

§ 8 Ochrona danych
1. Dane osobowe i inne przekazane Sprzedającemu przez Nabywcę są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r "O ochronie danych osobowych" (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Przekazane przez Nabywcę dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia, na przykład dostawa zamówienia pod wskazany adres, chyba że klient wyrazi zgodę na szersze wykorzystanie danych.
3. W trakcie składania zamówienia Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i promocyjnych. Zgoda ta jest dobrowolna i nie ma wypływu na możliwość złożenia zamówienia.
4. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, a także ma prawo wzglądu do swoich danych i dokonywania ich modyfikacji. Celem wykonania niniejszych uprawnień Klient zgłasza swoje żądanie pisemnie w formie maila, faksu lub listownie serwisowi e-fototapeta.pl

§ 9 Prawa autorskie
1. Sprzedawane przez serwis e-fototapeta.pl produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi.
2. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów e-fototapeta.pl
3. Nabywca składając zamówienie i przedkładając swój projekt (materiał) oświadcza jednocześnie, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do przedłożonych materiałów i żaden podmiot nie będzie zgłaszał swoich roszczeń z tego tytułu w stosunku do e-fototapeta.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§ 10 Ustalenie dodatkowe
1. Serwis e-fototapeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za szybkość działania systemu, która dla każdego Nabywcy może być różna w zależności od źródła pochodzenie internetu.
2. Dodatkowo serwis nie ponosi winy za błędy w czasie dokonywania zakupów - dlatego prosimy zwracać uwagę na przemyślane zakupy. 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa

§ 11 Postanowienie Specjalne
1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość udzielenia rabatu Kupującemu, o ile wpisze on w specjalne okienko kod z promocyjnej ulotki.
2. Promocja trwa od 1 września 2012 do wyczerpania zapasów.
3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zakończenie promocji bez podania przyczyny. Po tym fakcie Kupującemu - mimo posłużenia się kodem
promocyjnym - nie przysługuje prawo do rabatu.
4. Kod promocyjny może być wykorzystany tylko raz dla jednego Kupującego

§ 12 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.e-fototapeta.pl

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukaj wg słowa:

Wyszukaj wg koloru:

Typ obrazu:
Wszystkie
Fotografie
Wektory
Ilustracje
Rodzaj zdjęcia:
Wszystkie
Poziome
Pionowe